EVERUPS

Strona głównaAktualnościProduktyO firmieReferencjeDo pobraniaWarunki sprzedażyKontakt

Zasilacz awaryjny

Zasilacz UPS (ang. Uninterruptible Power Supply) – urządzenie lub system, którego funkcją jest nieprzerwane zasilanie innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.

UPS

Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej do zasilania komputerów, a zwłaszcza serwerów. Dzięki ich zastosowaniu, w przypadku awarii zasilania zmniejsza się ryzyko utraty danych znajdujących się aktualnie w pamięci operacyjnej komputera, a nawet uszkodzenia urządzeń pamięci masowej. Urządzenia typu UPS znajdują także zastosowanie w przypadku konieczności bezawaryjnej pracy innych urządzeń, np. urządzeń medycznych. 

Typy UPS

Online
Działa na zasadzie podwójnego przetwarzania, zmienne napięcie sieciowe przetwarzane jest na napięcie stałe w układzie prostownikowym, a następnie z tego stałego napięcia w układzie falownikowym jest wytwarzane napięcie zmienne.
Offline
Urządzenie podłączone do tego UPS-a zasilane jest bezpośrednio z sieci, zaś akumulatory są – w razie potrzeby – automatycznie podładowywane niewielkim prądem.

Typy UPS

Line-interactive
Takie oznaczenie sugeruje, że jest to ulepszony typ Offline, który posiada jedną z następujących cech:
- Wykorzystanie transformatora falownika zarówno w pracy akumulatorowej jak i do doładowywania akumulatora w czasie pracy sieciowej.
- Stabilizację napięcia wyjściowego w trakcie pracy sieciowej – Line-interactive AVR. 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy


Pobierz treść dokumentu w postaci pliku PDF

I. DEFINICJE


1. Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
2. Określenie „towar handlowy” „towar” oznacza agregaty prądotwórcze, agrowaty, pompy wodne, części zamienne i akcesoria do agregatów, agrowatów oraz pomp a także inne akcesoria elektrotechniczne będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego
3. Określenie „Sprzedający” lub „a strona Sprzedająca” oznacza F.U.H. EWALDI z siedzibą w Toruniu.
4. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonująca zakupu towarów handlowych u Sprzedającego.
5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.
6. Określenie Producent oznacza Agregaty FOGO Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowicach.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Podane poniżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
2. Warunki niniejsze obowiązują strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.
3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” strony kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

III. ZAWARCIE UMOWY


1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty.
2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

IV. DOSTAWA


1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone na oficjalnych drukach Sprzedającego dostępnych na stronie internetowej www.agregaty.com.pl
2. W zamówieniu winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz docelowego miejsca pracy agregatu. Brak podania niestandardowych warunków montażu oraz miejsca pracy agregatu i faktyczne wystąpienie takich warunków dla danego agregatu wyłącza gwarancję.
3. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania niezbędnych informacji oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązań umownych podjętych wobec Kupującego przez Sprzedającego. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy. Wyroby uznaje się za dostarczone terminowo jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.
4. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień stron. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.
6. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy.
7. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
8. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
9. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.
10. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jako poniósł w nie zrealizowanych dostaw przez Sprzedającego.
12. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego, zafakturowania ich na warunkach Ex WORKS i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za towar. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.

V. WYSYŁKA


1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili. Jeżeli klient chce odebrać / odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EX work według incoterms 2000. W przypadku sprzedaży za granicę klient jest zobowiązany samodzielnie zorganizować transport oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie sprzedającego EX work według incoterms 2000 .
2. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedawca może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt. Opakowanie jego sposób i rodzaj - ponad zapewniany przez Sprzedającego – jest dodatkowo płatna przez Kupującego.


VI. CENY


1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto ( bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto. Cenniki zawierają ceny wyrażone w euro i są cenami netto. Sprzedaż następuje w złotych polskich po przeliczeniu cen wskazanych w euro na złote wg. kursu sprzedaży dewiz w Banku Zachodnim WBK z dnia wystawienia faktury.
2. Podane ceny Towarów określone są dla standardowej budowy urządzenia. Dodatkowa opłata może zostać pobrana, jeżeli zastosowano dodatkowe rozwiązania techniczne o ile ich zastosowanie jest możliwe z technicznego punktu widzenia oraz możliwości i woli Sprzedającego .
3. Cena zawiera koszty dostawy na terenie kraju, na następny dzień roboczy liczony od dnia nadania, na zasadach CIP według Incoterms 2000, dla agregatów stacjonarnych oraz przenośnych, a także innych sprzedaży, których wartość przewyższa 1000 zł netto. Cena nie zawiera rozładunku produktów i wstawienia ich do pomieszczenia. Cena nie zawiera także transportu pionowego w pomieszczeniu.
4. W obrocie krajowym cena może być podana w złotych polskich, lub jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej. Jeżeli waluta ta zostaje po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.
5. Ceny po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany półproduktów przedmiotu sprzedaży np. silników lub usług towarzyszących np. spedycji. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego.

VII. PŁATNOŚCI


1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemne potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia ( nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.
7. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń .

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.
2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania ww. obowiązku Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
3. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.
4. śądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy dostawy, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.
5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON


1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów nie spełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między stronami.
5. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
7. śadna ze storn nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę jaką strona poniesie w wyniku niezrealizowania niniejszej umowy lub zrealizowania jej w sposób nienależyty.

X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE


1. Sprzedający oświadcza, że Producent udziela gwarancji na sprzedawany towar handlowy na zasadach określonych niniejszej umowie oraz wydanej wraz ze sprzętem karty gwarancyjnej, przy czym pierwszeństwo maja niniejsza umowa / warunki w przypadku niezgodności karty i postanowień niniejszej umowy. Jednak brak karty gwarancyjnej oznacza brak gwarancji dla danego towaru.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem czasu wskazanym w karcie gwarancyjnej lub z upływem 12 miesięcy.
3. Producent wykona obowiązki gwarancyjne tylko po okazaniu przez Kupującego karty gwarancyjnej. Gwarancja nie przysługuje Kupującemu, jeżeli nie okaże on karty gwarancyjnej przy zgłoszeniu reklamacji.
4. Kupujący traci uprawnienia gwarancji udzielonej przez Producenta co do całości towaru w sytuacji nie przestrzegania warunków gwarancji szczegółowo wskazanych w dokumentach załączonych do towaru, w szczególności takich jak: obowiązkowe przeglądy techniczne, praca urządzeń we właściwych warunkach, obsługa urządzeń przez osoby uprawnione, używanie właściwego paliwa, itp. Warunki wymienione w dokumentacji gwarancyjnej uzupełniają niniejszy zapis.
5. Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony Kupującemu spełnia normy jakościowe określone w aktualnej ofercie Producenta.
6. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych.
7. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
8. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika.
9. Producent udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będę wykonywane poza granicą Polski. Wszelkie naprawy nawet w okresie gwarancji wykonywane poza granicą Polski obciążają Kupującego. W sytuacji, jeżeli Kupujący chce, aby Producent wykonał naprawę za granicą Polski naprawa taka będzie naprawą odpłatną w każdym zakresie w tym części robocizna dojazd i inne. Naprawa zostanie wykonana po wcześniejszym wpłaceniu przez Kupującego zaliczki na poczet przyszłej naprawy w wysokości szacunkowych kosztów naprawy.
10. Producent dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz czasowej możliwości zorganizowania ekipy serwisowej. Sprzedający nie opowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji.
11. Gwarancja nie obejmuje spalenia się agregatu lub pożaru z jakiejkolwiek przyczyny.
12. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w warunkach standardowych. Gwarancja zostaje wyłączona jeżeli produkty zostaną zamontowane w warunkach niestandardowych. Za warunki niestandardowe uważa się zamontowanie agregatu w pomieszczeniach trwale zabudowanych, pod ziemią, na wysokościach większych niż 3 metrów nad ziemią lub w miejscach narażonych na niekorzystne warunki klimatyczne lub pogodowe. Koszty wszelkiego rodzaju napraw oraz dostaw agregatu do serwisu lub punku naprawczego dla agregatu zamontowanego, używanego lub eksploatowanego w warunkach niestandardowych pokrywa Kupujący. Sprzedający i Producent nie pokrywają w ramach gwarancji kosztów podnoszenia i opuszczania agregatów z wysokości ponad 3 m nad ziemią oraz innych kosztów związanych z takim agregatem i realizowanymi naprawami takich agregatów. Sprzedający i Producent nie pokrywa kosztów, wyciągania i montowania z/w pomieszczeń zamkniętych, wyciągania i wkładania do pomieszczeń znajdujących się pod powierzchnią ziemi. Ryzyko montażu, użytkowania oraz eksploatacja agregatu w warunkach niestandardowych obciąża Kupującego w tym również w zakresie gwarancji, która w takich warunkach jest wyłączona.
13. Producent na produkty montowane i użytkowane w warunkach niestandardowych może udzielić gwarancji dodatkowej za odpłatnością i na podstawie oddzielnie podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych.
14. Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów niezwiązanych w sposób bezpośredni z montażem agregatu np: koszty wstrzymania/przestoju produkcji Kupującego lub jego Kupującego, koszty wstrzymania ruchu ulicznego itd.
15. Rękojmia jest wyłączona mocą niniejszych warunków/umowy.
16. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Producenta okaże się, że Towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Producenta oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Producenta do miejsca gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części wg aktualnego cennika Sprzedającego.
17. Gwarancja nie obejmuje użytkowania agregatów w warunkach morskich. Gwarancja nie obejmuje agregatów zamontowanych na statkach, łodziach i innych jednostkach pływających.
18. Gwarant pokrywa koszty napraw gwarancyjnych tylko i wyłącznie dla agregatów użytkowanych i zamontowanych na terenie Polski. Poza Polską gwarancja ustaje.
19. Gwarant pokrywa koszty napraw gwarancyjnych dla użytkowania

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY


1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.
2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowna po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego.

XII

1. Sprzedający zapłaci kupującemu karę umowną w wysokości 0,01 % wartości sprzedaży, do której stosują się niniejsze ogólne warunki handlowe, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu sprzedaży / zamówienia, licząc od drugiego tygodnia opóźnienia.
2. Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, lub w przypadku odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
3. śadna ze stron Umowy nie odpowiada wobec drugiej za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniosła strona przeciwna.
4. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków: - nie rozpowszechniania, nie ujawniania ani nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 11.4 wyżej wymienionej ustawy; oraz - nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nie posiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec Sprzedającego. Kupujący nie będzie podejmować działań, o których powyżej, w okresie 5 lat po wykonaniu niniejszej umowy.
5. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jego ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zlecającemu.
6. Kupujący będzie podejmował wszelkie starania w celu zapobieżenia publikacji lub ujawnieniu jakichkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa określoną powyżej oraz informacji. Ochrona Sprzedającego określona w niniejszym punkcie przysługuje Zlecającemu dodatkowo i niezależnie od ochrony wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności postanowienia niniejszego artykułu nie uchybiają przepisom prawa lub jakimkolwiek zobowiązaniom umownym przyznającym szerszą ochronę.

XIII


1. Prawem właściwym dla niniejszych warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszych warunków stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
3. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami są Wilkowice.
5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Lesznie lub Zielonej Górze wedle wyboru strony powodowej.

XIV. UWAGI DODATKOWE


1. Producent rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.
2. Prawa majątkowe do wszelkich dóbr niematerialnych, objętych ochroną ustawy prawo własności przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskim, w szczególności utworów chronionych prawem autorskim, patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia, nazw pochodzenia, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, informacji co do prawidłowego stosowania wynalazków, innych wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym bezpośrednio nadające się do stosowania w działalności gospodarczej i naukowej, informacji o charakterze organizacyjnym i innych, udostępnionych Kupującemu przez Sprzedającego w wyniku wykonywania obowiązków niniejszej umowy, stanowią własność Producenta. Własność Producenta stanowią przedmioty, na których przekazane dobro zostało utrwalone, Kupujący nie ma prawa do ich wykorzystania w innych celach, ani do ich kopiowania, powielania czy udostępniania osobom trzecim aniżeli użytkowanie zakupionego towaru. Dokumenty te nie przenoszą tytułu własności, ani nie implikują przyznania żadnej licencji. Rysunki oraz inne dokumenty pozostające własnością Producenta, maja być na żądanie Producenta natychmiast zwrócone wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami.
3. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, a także nie udostępniać ani nie przekazywać innym podmiotom jakichkolwiek elementów, informacji oraz dokumentacji technicznej na podstawie, której zostały wykonane zamówione przez Kupującego urządzenia.
4. Wszystkie referencje sprzedaży oraz sporządzone dokumenty dostępne klientom podlegają zwrotowi na żądanie Sprzedającego wraz z wszelkimi wykonanymi z nich kopiami. Jeżeli zamówienie nie zostało złożone u Sprzedającego, wszystkie one muszą być niezwłocznie zwrócone bez takiego żądania.
5. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta i kraj. Podpisanie niniejszych OWS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie tych danych na liście referencyjnej. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.
6. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 100 % wartości niniejszej umowy brutto. Gdyby wartość szkody przekroczyła wartość umówionej kary umownej Sprzedający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości.